Ocac.go.th


ภาพรำลึก
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1571 คน
 • ภาพรำลึก

  อุษาวดี  ศรีทอง            

   

                  วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 คงเป็นวันที่คนไทยมิอาจลบเลือนจากความทรงจำ เนื่องด้วยการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เป็นดั่งขวัญและกำลังใจของคนไทยทั้งชาติ ด้วยพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทรงงานอย่างหนักและปกครองประชาชนโดยตั้งอยู่บนหลักทศพิธราชธรรม พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพและทรงสนพระราชหฤทัยต่อศาสตร์และศิลป์ในทุกแขนง ดังจะเห็นได้จากการเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13  ทั้งยังทรงสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและถูกเชิญมาจัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 141 รวมถึงทรงจัดงานเลี้ยงน้ำชาที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากการตัดสินผลงานในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 2  ความสนและใส่พระราชหฤทัยต่อผลงานศิลปะ ยังทำให้ในปี พ.ศ. 2508 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม3  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                หลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลายคนจึงมีวิธีการที่ต่างกันในการถวายความอาลัยต่อพระองค์ท่าน บ้างแสดงน้ำจิตน้ำใจผ่านการแจกน้ำและอาหารให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมศพฯ หรือแม้กระทั่งการแจกจ่ายเสื้อสีดำที่มีสัญลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9  ส่วนในวงการศิลปะเหล่าศิลปินและสถาบันที่มีการเรียนการสอนศิลปะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านผลงานศิลปะ อาทิ นักศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ร่วมกันเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงบนผนังของอาคารศูนย์ทัศนศิลป์สิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ภายในคืนของวันที่ 13 ตุลาคม 2559 หลังจากทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน โดยใช้เวลาเขียนภาพดังกล่าวเพียง 9 ชั่วโมง จากนั้นทางคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังได้รวบรวมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกรุ่นมาร่วมกันเขียนภาพจิตรกรรมเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผลงานเหล่านี้ได้นำมาติดตั้งและจัดแสดง ณ วิทยาเขตวังท่าพระ

              การรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านผลงานศิลปะ ยังปรากฏในผลงานจิตรกรรมที่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ร่วมกันวาดขึ้น ไม่ต่างจาก คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฯลฯ ที่เหล่าคณาจารย์และนักศึกษาต่างร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อหวังให้พสกนิกรของท่านอยู่ดีกินดี

                 นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า หอศิลป์ แกลเลอรีทั้งภาครัฐและเอกชนยังร่วมกันจัดแสดงผลงานศิลปะเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันจะเห็นได้จาก นิทรรศการ “9 ศิลปะ 9 ศิลปิน เพื่อรัชกาลที่ 9”  ณ DUKE Contemporary Art Space  นิทรรศการ "อาลัยรัก จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง" ณ ศูนย์การค้าโอ.พี.เพลส นิทรรศการ "ร้อยภาพร้อยดวงใจ”  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ “ธ สถิตในดวงใจ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เป็นต้น  และนั่นยังสะท้อนให้เห็นว่างานจิตรกรรมไม่ว่าจะผ่านช่วงเวลาหรือวิวัฒนาการต่าง ๆ ของโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมายเพียงใด แต่ในท้ายที่สุดหน้าที่ของจิตรกรรมที่สามารถเก็บเกี่ยวอารมณ์ ความรู้สึก รวมถึงภาพเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ  ยังเป็นลักษณะเด่นของงานประเภทนี้ เช่นเดียวกับในครั้งนี้ที่ผลงานจิตรกรรมได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่อีกครั้งในการถ่ายทอดความระลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เป็นดั่งดวงใจไทยทั้งชาติ ได้เป็นอย่างดี

  __________________________________

                     1 วิโชค มุกดามณี, 6 ทศวรรษ ศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 2486- 2546,   (กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ,2547), 44. 

                    2 อภินันท์ โปษยานนท์, ความเป็นไทย: ๖ ทศวรรษแห่งศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย, หน้า 31.

                   3.วิโชค มุกดามณี, 6 ทศวรรษ ศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 2486- 2546,   (กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน),2547), 44.   

   

                                


   

  รูปที่ 1-2 ผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

   

   

  รูปที่ 3 - 4 ผลงานจากนิทรรศการ "ร้อยภาพร้อยดวงใจ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย

  ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

   

   

   รูปที่ 5 ผลงานเด็ก ๆ จากบ้านศิลปะฟาร์มคิดส์ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   

   

  รูปที่ 6  บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ “9 ศิลปะ 9 ศิลปิน เพื่อรัชกาลที่ 9” ณ DUKE Contemporary Art Space

   

   

  รูปที่ 7 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขณะร่วมเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   

   

   

   

   

   รูปที่ 8 – 11 ศิษย์เก่าจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   

   

   

 • ภาพประทับใจ :
  ไม่พบรูปภาพ