Ocac.go.th


Art Square2
วันที่ 20/03/2012 จำนวนผู้เยี่ยมชม 2738 คน
 •            หลังจากที่นิตยสารอาร์ตสแควร์ ฉบับที่ 1 ออกเผยแพร่ ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี

  มีหลายท่านที่แสดงความชื่นชมและให้คำแนะนำเพิ่มเติม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

  ต้องขอขอบคุณและน้อมรับทุกคำแนะนำ เพื่อจะปรับปรุงนิตยสารอาร์ตสแควร์ให้ดีขึ้น ตาม

  เป้าหมาย ทีมุ่งหวัง ให้นิตยสารอาร์ตสแควร์เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย

  ของประเทศไทยและเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและเผยแพร่งานศิลปะร่วมสมัยให้กว้างขวางขึ้น

  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลในวงการศิลปะร่วมสมัยทุกสาขา นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

  ในวาระครบรอบ 100 ปี ของ อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ศิลปินผู้เป็นอัจฉริยะจิตรกร และ

  นักอนุรักษ์ศิลปะแห่งแผ่นดินไทย อาร์ตสแควร์ ฉบับที่ 2 จึงขอนำเสนอเรื่องราวชีวิตและผลงาน

  ของท่าน เพื่อเป็นการน้อมคารวะและระลึกถึงคุณูปการที่ท่านมีต่อวงการศิลปะของไทย อีกทั้ง

  ได้เชื่อมโยงไปสู่เรื่องราวของดนตรีร่วมสมัยในยุคสมัยของท่าน รวมทั้งพูดคุยกับมาร์ค คัสซิ่น

  ผู้อำนวยการสาขาวิชาประวัติศาสตร์และทฤษฎี สถาปัตยกรรมที่ดีเอเอ เกี่ยวกับ บทความเรื่อง

  ความน่าเกลียด รู้จักความเป็นมาและพัฒนาการของกุญแจ สิ่งใกล้ตัวเรา และงานนิทรรศการ

  ศิลปะในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

  ท้ายนี้ขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพของนิตยสาร

  อาร์ตสแควร์ โดยสามารถร่วมในการเผยแพร่ผลงาน ความรู้และกิจกรรมสาธารณะ รวม

  ทั้งให้ข้อเสนอแนะและติชมมายังคณะผู้จัดทำ ได้ที่ http://www.ocac.go.th และ

  http://www.facebook.com/ocac.artandculture สำ หรับผู้ที่สนใจสามารถขอรับนิตยสาร

  ได้ฟรีที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม หรือสามารถ ดาวน์โหลด

  นิตยสารได้ที่ http://www.ocac.go.th

 • ภาพประทับใจ :
  ไม่พบรูปภาพ