Ocac.go.th


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สศร.
 • ความเป็นมา
            พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ “การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู” เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้หลายประการ ซึ่งประเด็นสำคัญ คือ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๙  ดังกล่าว ซึ่งต่อมาเรียกสถานที่นี้ว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ได้จัดตั้งข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดยถือปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีหลักเกณฑ์กฎหมายว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”จึงกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการต้องเปิดเผยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
           ๑. ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
           ๒. ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินการของรัฐด้วยตนเอง นอกเหนือจากกลไกควบคุม หรือ ตรวจสอบตามวิถีทางการเมือง
           ๓. กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำ เก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ
  ช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
  เลขที่ ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๗ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๔
  โทรสารหมายเลข ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๖
  ทางเว็บไซต์   www.ocac.go.th
   

 • ภาพ :
  ไม่พบรูปภาพ