Ocac.go.th


สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)
 •  
         สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญา และประยุกต์ใช้ในสังคม โดยได้จำแนกงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็น ๙ สาขา ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ ดนตรีและการขับร้อง สถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  เรขศิลป์  ภาพยนตร์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย  ซึ่งงานศิลปะร่วมสมัยในแต่ละสาขานั้นล้วนเกิดจากจินตนาการ การต่อยอดภูมิปัญญา ผนวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ หลอมรวมให้เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย อันทรงคุณค่าในรูปแบบต่างๆ เป็นประโยชน์ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางจิตใจ อันได้แก่ สุนทรียะ และประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิต ตามประเภทหรือคุณลักษณะของผลงานศิลปะนั้นๆ
  วิสัยทัศน์
              เป็นผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
   
  พันธกิจ
  ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนปัญญา และประยุกต์ใช้ในสังคม
  ๒.  ส่งเสริมสนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  ยุทธศาสตร์
  ๑.     ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  ๒.    บูรณาการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเชิงรุก
  ๓.    เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการพัฒนางานศิลปะร่วมสมัยอย่างยั่งยืน
  ๔.    ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
   

 • ภาพ :
  ไม่พบรูปภาพ