Ocac.go.th


สรุปผลการอบรมสัมมนา ปี 2554
  • การประชุมเชิงวิชาการด้านสถาปัตยกรรม หัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านการศึกษาสถาปัตยกรรม

    และการบรรยายหัวข้อ " The Ugly " โดย มาร์ค คัสซิ่น  ดาวน์โหลดเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ

  • ภาพ :
    ไม่พบรูปภาพ