black-ribbon


ติดต่อเรา
 • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
  ที่อยู่ : ชั้น 17 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
  เขตบางพลัด กทม. 10700
  Web Site :
  www.ocac.go.th 

  Facebook : www.facebook.com/ocac.artandculture 

  e-mail : picture.itocac@gmail.com

  เบอร์ติดต่อตามหน่วยงานย่อยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

                                             กองกลาง 0-2422-8831-34

                                             ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน 0-2422-8835 , 0-2422-8838

                                             สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 0-2422-8819-26

                                             ศูนย์หอศิลป์ 0-2422-8827 , 0-2422-8837 

                                             กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2422-8825

                                             กลุ่มประชาสัมพันธ์ 0-2422-8823

                                             

 • ภาพ :
  ไม่พบรูปภาพ