Ocac.go.th


ข่าวสาร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้านความละเมิดระดับดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา
วันที่ 12/02/2018 จำนวนผู้เยี่ยมชม 169 คน