Ocac.go.th


ข่าวสาร
วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายและแหล่งทุน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา
วันที่ 13/02/2018 จำนวนผู้เยี่ยมชม 244 คน