Ocac.go.th


ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 •                                                                                                                                                                                                       

   

     

  นางสิรินชญา กันธิยะ
  รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

   

  (Chief Information Officer : CIO)
   
  วุฒิการศึกษา
  ·         ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงราย
  ·         ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
  การอบรม
  ·         หลักสูตร Cloud computing for e-Government Exchange Program รุ่นที่ 4
  ·         หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Leadership Camp Module II)
  ·         หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง รุ่นที่ 26
  ·         หลักสูตรเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
  ·         หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 (วปอ. 2553)
  ·         หลักสูตร “การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ” (บมช.) รุ่นที่ 2
  ·         หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง รุ่นที่ 3
  ·         หลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายวัฒนธรรม
  ·         หลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ
   
  การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ
  ·         ปัจจุบัน – รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (นักบริหาร ระดับต้น)
  ·         วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี (13 ธันวาคม 2553)
  ·         ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(1 เมษายน 2553)
  ·         ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการ ระดับต้น) กองตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(11 ธันวาคม 2551)
  ·         ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 บก.) กองตรวจและประเมินผล (1 พฤษภาคม 2550)
  ·         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว กองตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(1 กุมภาพันธ์ 2548) 
  ·         อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนสารภีพิทยาคม (22 มิถุนายน 2543)
   
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ·         ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) (56)
  ·         ประถมาภรณ์มงกฎไทย (ป.ม.) (53)
   
  เกี่ยวกับ  (Chief Information Officer : CIO)
  ·         วิสัยทัศน์ด้าน ICT ของกระทรวงวัฒนธรรม
  อนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
   
  ·         ติดต่อ
  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 ชั้น 17 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  10700 
  โทรศัพท์ 0 2422 8840  โทรสาร 0 2446 8444
   
  ·         เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวัฒนธรรม
   

   

 • ภาพ :
  ไม่พบรูปภาพ