เอกสารหลักฐานในการยื่นคำขอเพื่อใช้หอศิลป์ฯ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา