Tag: การใช้ชีวิต

จังหวะชีวิต

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่