Document
ขนาดตัวอักษร:
เปลี่ยนการแสดงผล:
c
c
c

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีบัญชี 2564 และเพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชี 2564 ของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย รวมทั้งตามเจตนารมณ์ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารงานกองทุน         ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                และประสิทธิผล ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม    และตรวจสอบได้

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย จึงได้จัดทำประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ดังนี้

นโยบายหลัก

มุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริม การสร้างสรรค์ด้านศิลปะร่วมสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล สนองต่อนโยบายรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดห่อภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน

แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาแนวทางในการส่งเสริม เพื่อให้การดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นพลังทางสังคมขับเคลื่อนศิลปะร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายหลัก

มุ่งเน้นดำเนินงานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาค

แนวทางปฏิบัติ

1. เสริมสร้างทัศนคติหรือค่านิยมของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับให้บริการและอำนวยความสะตวกต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างทั่วถึง

3. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกองทุนฯ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์

4. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และดำเนินการตอบสนองอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม

นโยบายหลัก

มุ่งมั่น พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางปฏิบัติ

1. การประเมินความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นโยบายหลัก

มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับ ได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม และได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

แนวทางปฏิบัติ

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทุกระดับเปิดใจรับฟังความคิดเห็น กล้าคิด กล้าแสดงออก และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

3. ส่งเสริมให้บุคลากรของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ยึดถือและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้ารชการ รวมทั้งยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กรตามความเหมาะสม

เอกสาร

วันที่เผยแพร่

รูปแบบไฟล์

ดาวน์โหลด