Document
ขนาดตัวอักษร:
เปลี่ยนการแสดงผล:
c
c
c

ระเบียบกองทุนฯ

ระเบียบกองทุนฯ

ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551

กฎกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดคุณสมบัติ การตรวจสอบคุณสมบัติ การยื่นคำขอรับการส่งเสริม และการขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุมัติโครงการที่มีวงเงินไม่เกินสองแสนบาทของผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยว่าด้วยการบริหารกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ว่าด้วยลักษณะของโครงการการเสนอและการพิจารณาอนุมัติโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริม พ.ศ. ๒๕๕๔

เอกสาร

วันที่เผยแพร่

รูปแบบไฟล์

ดาวน์โหลด