ทำเนียบศิลปิน

ญาดา อรุณเวช อารัมภีร

ฉายา
ญาดา อรุณเวช, ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร, ผศ.ดร.ญาดา อรุณเวช อารัมภีร
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2008รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากกระทรวงวัฒนธรรม
  • 1990เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาภาษาไทย ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • 1982รางวัลชนะเลิศ การประกวดอ่านทํานองเสนาะฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี จากกรมศิลปากร
ผลงานที่ผ่านมา
  • หลากหลายชื่อในชีวิต (สํานักพิมพ์เพื่อนดี)
  • เก็บตกชื่อดีดี...รักร้อนมีไม่ยาก (สํานักพิมพ์มติชน)
  • เทพรัตน์ทัศนา (สํานักพิมพ์เพื่อนดี)
  • สารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ชุด พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและการประพันธ์
  • ลอยไปในลมบน