ทำเนียบศิลปิน

ศิเรมอร อุณหธูป

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 1994รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2537
ผลงานที่ผ่านมา
  • รวมเรื่องสั้น : วันที่แดดเปลี่ยนสี
  • รวมเรื่องสั้น :ผู้หญิงพิเศษ
  • นวนิยาย : ลําเนาป่า
  • นวนิยาย : ใจดวงร้าว
  • ความเรียง : ร่มไม้ชายคา
  • ความเรียง : ทางเลือกมีมากกว่าหนึ่ง
  • ความเรียง : หน้าต่างบานโต
  • ความเรียง : อกแผ่นดิน