ทำเนียบศิลปิน

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาเอก Cornell University, USA
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2010ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจําปี 2553
 • 2003รางวัลศรีบูรพา ประจําปี 2546
ผลงานที่ผ่านมา
 • 1998-2007ฟองเวลา
 • 1998-2007สายน้ําและทางช้าง
 • 1998-2007ทางทากและสายน้ําเชี่ยว
 • 1998-2007เลียบเลาะชายคาโลก
 • 1998-2007บุตรธิดาแห่งดวงดาว
 • 1998-2007วิหารที่ว่างเปล่า
 • 1998-2007ผ่านพบไม่ผูกพัน
 • 1998-2007วันที่ถอดหมวก
 • 1998-2007การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
 • 1998-2007ผ่านพ้นจึงค้นพบ
 • 1998-2007โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก
 • 1998-2007เต๋าแห่งประชาธิปไตย
 • 1978-1997ฤดูกาล
 • 1978-1997ดอกไผ่
 • 1978-1997คนหาปลา
 • 1978-1997มหาวิทยาลัยชีวิต
 • 1978-1997ดินป่าเสาะหาชีวิตจริง
 • 1978-1997เร่ร่อนหาปลา
 • 1978-1997เพลงเอกภาพ
 • 1978-1997คลื่นเสรีภาพ