ทำเนียบศิลปิน

เกรียงไกร กงกะนันทน์

Kriengkrai Kongganan

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: kriangkrai kongkhanun
การศึกษา
  • 2546ปริญญาตรี ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากกระบัง
  • 2556ปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2006ทุนรัฐบาลอิตาลี ไปศึกษาที่ Accademia di Belle Arti di Firenze
  • 2003นักศึกษาดีเด่น สาขาวิชาการ-ผลการเรียนดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • 2002รางวัลพิเศษการแสดงงานศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โตชิบาครั้งที่ 14
  • 2002ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2015Evil Concealed
  • 2009Spiritual Disease