ทำเนียบศิลปิน

มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

Maka Sanewong Na Ayudhya

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • 2552ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาโท คณะจิตรกรรมฯ (สาขาทฤษฎีศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2017Misconceived Object
  • 2015Bubble Memorial
  • อินสตอลเลชั่น อาร์ต