คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ดินหิน รักพงษ์อโศก

Dinhin Rakpong-Asoke

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Dinhin Rakpong-Aske
การศึกษา
 • 2510-2516ชั้นประถม 1-7 โรงเรียนเทศบาลเมืองนครสวรรค์ 4 ( วัดวรนารถบรรพต )
 • 2517-2519ชั้นมัธยมต้น ม.ศ. 1 – 3 โรงเรียนนครสวรรค์
 • 2520-2521วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ถ.ราชินี กทม.
 • 2522-2527ศบ.จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2542-2544บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต [MBA.] สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • 2550ศึกษาต่อปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2005รางวัลชมเชย การประกวดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่5 ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่าย หนังสือแห่งประเทศไทย 6-10 กรกฎาคม 2548 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • 2004รางวัลชมเชย การประกวดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4 ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และzผู้จัดจำหน่าย หนังสือแห่งประเทศไทยปี 2547 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • 2003รางวัลที่ 1 ออกแบบ LOGO ประหยัดพลังงานของโครงการหาร 2 ปี พ.ศ. 2546
 • 2003รางวัลที่ 1 ประกวดคำขวัญประหยัดพลังงานของโครงการหาร 2 ปี พ.ศ. 2546
 • 2003รางวัลชมเชย การประกวดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และzผู้จัดจำหน่าย หนังสือแห่งประเทศไทยปี 2546 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • 1998รางวัลที่ 1 การประกวดวาดภาพคนเหมือนด้วยสีชอล์ค งาน ถนนคนเดิน ครั้งที่ 1 ถ.ท่าพระจันทร์ ปี 2541
 • 1992รางวัลที่ 1 ออกแบบ LOGO งานกีฬาสีชาวแปลน ของ PLAN GROUP ปี พ.ศ.2535
 • 1974-1976รางวัลที่ 1 ประกวดภาพเขียนในนิตยสารการ์ตูนต่างๆ ช่วงปี พ.ศ.2517 - 2519 รวม 17 ครั้ง
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020เศรษฐกิจพอเพียง
 • 2007รายการทีวีอาสา ติดต่อให้พานักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต 25 คน เขียนภาพรอบๆ กำแพงสวนสัตว์ดุสิต วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2550 เพื่อเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามและเป็นการอาสาช่วยเหลือสังคม และออกรายการวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2550 เวลา 16.00 -17.00 น. ทาง ITV.
 • 2007ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินงาน ศิลปะเด็ก แข่งขันวาดภาพสด “ โครงการ”วันรวมศิษย์พระธรรมวิทยากร” ครั้งที่ 40 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำพู เขตพระนคร กทม.วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
 • 2007ศึกษาดูงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เมืองหลวงพระบาง - เวียงจันทร์ ประเทศ สปป.ลาว 13 – 17 เมษายน 2550
 • 2007แปลและเรียบเรียงบทความศิลปะ Egon Schiele จาก http://www.artchive.com/ ลงในวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมษายน 2550
 • 2007เขียนบทความ “ศิลปะ…ไม่เหมาะกับเด็กไทย” ลงในวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิต พฤษภาคม 2550
 • 2007ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชาภาพประกอบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา
 • 2007ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอบรมการเขียนภาพประกอบนิทานเด็ก ในงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5 วันที่ 29 กรกฎาคม 2550 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • 2007ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเขียนภาพประกอบ ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วันที่ 1 สิงหาคม 2550
 • 2006ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพสดของเด็ก งานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลเมืองบางกรวย จ.นนทบุรี วันที่ 11 มกราคม 2549
 • 2006ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา International Conference TAM 2006 พูดในหัวข้อ “Youth Development Strategies Using Cartoons” 14 มกราคม 2549 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • 2006ออกแบบเวทีงานวันเด็ก จัดโดยกรมสรรพสามิต ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ 14 มกรา 2549
 • 2006ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมปฏิบัติการเรื่อง ”การบูรณาการความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย : ทัศนศิลป์ในการเรียนการสอนและส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษา” วันที่ 30-31 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ
 • 2006ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย “ศิลปะกับการเขียนการ์ตูน” ผ่านระบบ วีดีโอ คอนเฟอรเรนซ์ ให้นักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมต่างๆ ที่เรียนวิชา สุนทรียภาพของชีวิต ทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีนักศึกษาฟังบรรยายจำนวนประมาณ 3,500 คน วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2549 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • 2006เป็นวิทยากรสอนศิลปะเด็กในโครงการอบรมศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปี วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2549 - 1 พฤษภาคม 2549
 • 2006ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเทคนิคการการ์ตูนแก่คุณครูอนุบาลทั่วประเทศ ร่วมกับทีมงาน เซีย ไทยรัฐ ที่ โรงเรียนสมาคมสตรี หัวข้อ “คุณครูวัยใส หัวใจการ์ตูน” วันเสาร์ที่15 กรกฎาคม 2549
 • 2006ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการ์ตูนนิยายภาพของบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ในโครงการประกวดหนังสือดีเด่น เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 3 / ส.ค. 2549
 • 2006ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินงาน ศิลปะเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส แข่งขันวาดภาพสด “การ์ดนี้เพื่อน้อง” ครั้งที่ 4 จัดโดยมูลนิธิสร้างเสริมไทย 14 ตุลาคม 2549 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • 2006ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรสอน ” การ์ตูนจินตนาการ” ทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 พฤศจิกายน 2549 ณ หอศิลปะแห่งชาติ 5 ถ.เจ้าฟ้า กทม.
 • 2005ร่วมกับเพื่อนๆ กลุ่ม ART MARKET เขียนภาพเหมือนหาเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ที่ภาคใต้ วันที่ 2 - 3 มกราคม 2548 ที่ห้างมาบุญครอง
 • 2005ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่น ประเภท “นิยายภาพ ( การ์ตูน )” เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด ครั้งที่ 2 จัดโดย เซเว่น – อีเลฟเว่น ธ.ค. 2548
 • 2005พานักศึกษา เขียนภาพเหมือนหาเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ที่ภาคใต้ วันที่ 17 มกราคม 2548 ที่ห้างมาบุญครอง เซนเตอร์
 • 2005พานักศึกษาฝีมือดีๆ 5 คน เขียนทั้งการ์ตูนล้อและภาพเหมือนแจกผุ้มาเที่ยววันเด็ก ที่ทำเนียบรัฐบาล 8 มกราคม 2548
 • 2005ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย“ศิลปะกับการดูแลตัวเอง” ให้นักศึกษาภาคสมทบ โปรแกรมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์พณิชยการสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีนักศึกษาฟังบรรยายจำนวน 50 คน เวลา 18.00 - 20.00 น. วันพุธที่ 12 มกราคม 2548 และวันเสาร์ที่ 15 / 22 มกราคม 2548
 • 2005พานักศึกษา 2 คน เข้าร่วมกิจกรรม Magic Crayon อบรมการวาดเส้นด้วยแท่งเกรยองดำ โดย วิทยากร อ.ประเทือง เอมเจริญ ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2548 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • 2005ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินงานประกวดกระทงและนางนพมาศ จัดโดยโรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน 16 พ.ย.48
 • 2005ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรใน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูปฏิบัติการสอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ครูการ์ตูนไทย หัวใจวัฒนธรรม ) พูดเรื่อง “การ์ตูน สื่อปฐมภูมิเข้าถึงหัวใจเด็ก” 9 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
 • 2005เป็นกรรมการตัดสินคัดกรองรอบแรก การประกวดภาพวาด “จิตรกรน้อย ดัชมิ้ลค์ คิดส์ ” จัดโดยบริษัท แปลน พับลิชชิ่ง จำกัด / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 16 ธันวาคม 2548
 • 2005เป็นวิทยากรสอนเด็กเขียนการ์ตูนลงบนเสื้อ จัดโดยหมู่บ้าน PERFECT PLACE 3 ที่ รามคำแหง / แจ้งวัฒนะ / รัตนาธิเบศร์ แต่ละที่สอนเฉพะวันเสาร์ ใช้เวลาครั้งละ 3 ชั่วโมง ในช่วงเดือน ธันวาคม 2548
 • 2004ร่วมออกร้านจำหน่ายผลงานศิลปะ ART MARKET ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ เฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2547 และได้เขียนภาพเหมือนแจกคนที่มาเที่ยวชมงาน
 • 2004ได้รับเชิญให้เขียนภาพเหมือนแจกแขกที่มาร่วมงานวันเกิดครบ 60 ปี ม.ร.ว. จักรรถ จิตรพงศ์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2547 และมีโอกาสได้เขียนภาพเหมือนสมเด็จพระเทพฯ ต่อหน้าพระพักตร์ ด้วยสีชอล์กฝุ่น
 • 2004ศึกษาดูงานศิลปะและวัฒนธรรมที่หอศิลป์ของเมืองโฮจิมินต์ซิตี้ ประเทศเวียตนาม เดือนตุลาคม 2547
 • 2003เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง”ทฤษฎีสี” แก่บุคคลภายนอกที่มาอบรมการสร้าง WEBSITE ศูนย์พณิชยการสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เดือนเมษายน-มิถุนายน 2546 จำนวน 3 ครั้ง
 • 2003ศึกษาดูงานศิลปะและวัฒนธรรมที่นครเสฉวน มณฑลเฉินตู สาธรณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ ตุลาคม ๔๖
 • 2002ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การสร้างสรรค์ภาพประกอบ” ให้นักศึกษาปี 4 จำนวน 50 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ โปรแกรมออกแบบนิเทศศิลป์ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 13.00-17.00 น. ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคาร VERSUAL LIBRARY มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • 2002ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดของเยาวชน หัวข้อ “ในฐานะเยาวชน ฉันจะมีส่วนร่วมในการลดและแยกมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครได้อย่างไร” ของสำนักรักษาความสะอาด ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง วันพฤหัส ที่ 21 มีนาคม 2545
 • 2002ร่วมเป็นวิทยากร “ การอบรมการระบายสีน้ำระบบ AS.S. [ Aree Suttipan System ] ” จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ คณะกรรมการ “ทัศนศิลป์ 72 ปี ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กทม. ระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย. และ 27-28 เม.ย. 2545
 • 2002เป็นวิทยากรสอนศิลปะเด็กในโครงการอบรมศิลปะเด็ก ในเครือซีเมนต์ไทย “เยาวชนกับน้ำ” ณ ริมสระน้ำ สนามกอล์ฟสวนรถไฟ จตุจักร กรุงเทพฯ วันที่ 22 เมษายน 2545 เวลา 13.00 – 15.00 น.
 • 2002ศึกษาดูงานศิลปะและวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว และเมืองนิกาตะ 5 – 17 เมษายน 2545
 • 2002ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2545 ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
 • 2001ได้รับเชิญให้ไปร่วมโครงการเขียนภาพเหมือน ในงานเฉลิมฉลองพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา เพื่อหาเงินช่วยมูลนิธิ 14 ตุลา “รวมพลังแก้วิกฤติ ด้วยจิตใจเสียสละและกล้าหาญ” ระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2544 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม.
 • 2001ร่วมเป็นกรรมการตัดสินตัวต่อ LEGO หัวข้อ “ บ้านในจินตนาการ ” โดยเด็กและผู้ปกครอง จัดโดย บริษัท ปัญจทรัพย์ จำกัด วันที่ 19-22 ตุลาคม 2544 ที่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น G
 • 2001เขียนภาพเหมือนด้วยสีน้ำรูป พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ทศวรรษคนพูดเพลง จัดทำเป็นโปสเตอร์งาน “สำนึกรักบ้านเกิด” แสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 9-10 พ.ย. 2544 จัดโดย กลุ่มดินสอสี
 • 2001เป็นกรรมการตัดสินการวาดภาพของเด็กอายุ 7-15 ปี หัวข้อ “ตลาดของฉัน” จัดโดย สถานีวิทยุ FM.96 ร่วมกับตลาดนัดสนามหลวง 2 วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2544 ที่ตลาดนัดสนามหลวง 2 พุทธมณฑลสาย 3
 • 2001ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพกล้วยไม้กับอาจารย์สังคม ทองมี เด็กระดับอายุ 11-12 ปี หัวข้อ “5 ธันวา พฤกษาชาติ” วันพฤหัสที่ 6 ธันวาคม 2544 ที่สมาคมศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ ถนนประชาชื่น
 • 2001เป็นวิทยากรสอนศิลปะเด็กในโครงการอบรมศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปี พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน
 • 1999ได้รับเชิญให้ไปเขียนภาพเหมือนแจกเด็กๆ ในงานประจำปีของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ปี พ.ศ. 2542
 • 1992-2000ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะเด็ก หลายครั้ง ช่วง ปี พ.ศ. 2535 – 2543
 • ร่วมเขียนภาพในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี ๑๔ ตุลา ที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำผลงานจัดแสดงบริเวณรอบๆ สนามหลวง ของสมาคมแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย
 • บริจาคภาพเขียนให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 1 ภาพ เพื่อนำไปประมูล หารายได้ช่วยผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ที่ภาคใต้
 • ออกแบบโปสเตอร์และแผ่นพับการประกวดภาพวาด และประกวดเรียงความ “เด็กและเยาวชนไทย ร่วมใจไม่สูบบุหรี่” จัดโดยกรมสรรพสามิต / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ร่วมเป็นกรรมการตัดสินคัดกรองรอบแรก การประกวดภาพวาด “เด็กและเยาวชนไทย ร่วมใจไม่สูบบุหรี่” จัดโดยกรมสรรพสามิต / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • เขียนภาพประกอบโปสเตอร์และแผ่นพับ สมัครคัดเลือกอาสาสมัคร “พลเมืองใหม่ เครือข่ายประชาธิปไตย”
 • เป็นวิทยากรสอนเด็กเขียนการ์ตูน ที่โรงเรียนพุทธธรรม และโรงเรียนสัมมาสิกขา สันติอโศก ทุกวันอาทิตย์