คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

เดชา วราชุน

Decha Warashoon

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่ปัจจุบัน
3/9 ซอยคลองหกตะวันตก 15 (ซอยสุ่ความดี) หมู่ 4 คลอง 6 คลองหลวง ปทุมธานี 10120
เบอร์โทรศัพท์081-558-7993, 02-247-3358
การศึกษา
 • 2503โรงเรียนอำนวยศิลป์
 • 2504โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 • 2507ป.ป.ช. โรงเรียนเพาะช่าง
 • 2512ศ.บ. ภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2522ศ.ม. ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2019บุคคลเกียรติยศ โครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 2018รางวัล จิตร ประพัฒน์ พา ประจำปี 2561 สาขาด้านความเป็นครู มูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์
 • 2017รางวัล ถวัลย์ ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (ประเภทภาพพิมพ์) พิพิธภัณฑ์บ้านดำ เชียงราย
 • 2016รางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรีอำนวยศิลป์ ในโอกาสครบรอบ 90 ปี โรงเรียนอำนวยศิลป์
 • 2014ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • 2013ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศิลปะภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • 2013ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • 2013ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 • 2013ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2012ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาพพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2011ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2010ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • 2009ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
 • 2009รางวัลเพชรสยามกิติคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
 • 2007ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม) ประจำปี 2550
 • 2005รางวัลศิลป์เก่าเพาะช่างดีเด่น ประจำปี 2548 จากสมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง
 • 2004อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. สาขามนุษย์ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2547
 • 2004รางวัลชนะเลิศจิตรกรรม Asian Art Now 2004 Las Vegas Art Museum, USA
 • 2003ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 1982รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
 • 1982รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรมไทยร่วมสมัย นิทรรศการศิลปกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 1982รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
 • 1982ศิลปินชั้นเยี่ยม (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
 • 1981รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
 • 1980รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 1979รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 1977รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 1974รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 1972รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 1971รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 1969รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 1968ได้รับทุุนการศึกษา ทุนมูลนิธิกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
 • 1966-1967ได้รับทุนเรียนดีจากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020สู้ภัยโควิด-19
 • 1991-2002นามธรรมในศิลปะสีื่อผสม
 • 1990นามธรรมในศิลปะสีน้ำ
 • 1968-1989นามธรรมในศิลปะภาพพิมพ์