Facebook Logo

ข่าวสาร

ภาพกิจกรรม

Previous slide
Next slide

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ลดโอกาสระบาดรอบใหม่

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/05/67

ร่างประกาศ ร่างเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดรับฟังความคิดเห็น ตั้งเเต่วันที่ 8 – 14พฤษภาคม 2567 สามารถสอบถาม/ส่งความคิดเห็นได้ที่ โทรศัพท์ 0 2209 3749 โทรสาร 0 2202 9639 ที่อยู่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ 10 ชั้น 3 ถนนเทียมร่วมมิตร เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ocac0601@saraban .mail.go.th

08/05/67

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

08/05/67

TOR การจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดเมืองศิลปะ ( Art City Index) ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/05/67

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ : การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

19/04/67

ร่างประกาศ ร่างเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ : การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดรับฟังความคิดเห็น ตั้งเเต่วันที่ 5 – 11 เมษายน 2567 สามารถสอบถาม/ส่งความคิดเห็นได้ที่ โทรศัพท์ 0 2209 3749 โทรสาร 0 2202 9639 ที่อยู่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ 10 ชั้น 3 ถนนเทียมร่วมมิตร เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ocac0601@saraban .mail.go.th

05/04/67

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้เป็นพาหระสำหรับเดินทางไปราชการ ตั้งเเต่วันที่ 21 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2567

09/05/67

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2566 ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะ

09/05/67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2566 ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/05/67

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเเต่งกายเเละผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการออกเเบบเเฟชั่นเเละเครื่องเเต่งกายร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

08/05/67

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดทำหนังสือรวบรวมงานเขียนจากกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียน เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการการพัฒนาศักภาพชุมชนเป็นเมืองเเห่งศิลปะ

08/05/67

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือรวบรวมงานเขียนจากกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียน เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/05/67

เรื่อง โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเเละเเสงสว่างภายนอกอารคาร (Facade) อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

16/05/67

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15/05/67

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดเมืองศิลปะ (Art City Index) ระยะที่ 2

22/04/67

ยกเลิกเเผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดกิจกรรมเผยเเพร่เเลกเปลี่ยนด้านศิลปะร่วมสมัยระหว่างศิลปินไทยกับศิลปินจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มเเม่น้ำโขง (GMS Artist Residency) ณ จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการเทศการศิลปะร่วมสมัยลุ่มเเม่น้ำโขงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18/04/67

แผนจ้างจัดกิจกรรมพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale

29/03/67

แผนจัดซื้อจัดจ้างการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

25/03/67

ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

08/05/67

ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดเมืองศิลปะ ( Art City Index) ระยะที่ ๒

08/05/67

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดเมืองศิลปะ ( Art City Index) ระยะที่ ๒

08/05/67

ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ : การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

05/04/67

ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์ โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ณ จังหวัดเชียงราย

03/04/67

ราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ กลุ่มคลังและพัสดุ จำนวน 6 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

28/03/67

นิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

E-BOOK

 • โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • คู่มือการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • หอศิลป์ภูมิภาค

 • YOUNG ARTISTS TALENT 13 TH

 • นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 • โครงการสร้างงสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บทความ

 • 22/01/64 • beeative •

  จากทุนทางวัฒนธรรมสู่ อัตลักษณ์ปลวกแดง “อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด งดงามประเพณี พันธุ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์”

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบนผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น

 • 22/01/64 • beeative •

  การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้านต้นทุนทางวัฒนธรรม โดย ชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า”

Video

 • เพลงรำวงเริงสงกรานต์ Ver.ภาษาอังกฤษ

 • เพลงสงกรานต์ Ver.ภาษาฝรั่งเศส (ประพันธ์ใหม่)

 • เพลงสงกรานต์ Ver.ภาษาจีน (ประพันธ์ใหม๋)

 • เพลงสงกรานต์ Ver.ภาษาอังกฤษ (ประพันธ์ใหม่)

 • เพลงรำวงเริงสงกรานต์ Ver.ภาษาอังกฤษ

 • เพลงสงกรานต์ Ver.ภาษาฝรั่งเศส (ประพันธ์ใหม่)

 • เพลงสงกรานต์ Ver.ภาษาจีน (ประพันธ์ใหม๋)

 • เพลงสงกรานต์ Ver.ภาษาอังกฤษ (ประพันธ์ใหม่)

 • เพลงสงกรานต์ Ver.ภาษาไทย (ประพันธ์ใหม่)

 • รมต.วธ. เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture

 • สศร. จัดเสวนานิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture

 • วธ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินศิลปาธร รายการ 9 ข่าวเช้า เมื่อวันที่ 26 ก ย 66 ช่อง 9

 • เพลง ไตรรงค์ บทเพลงสร้างสรรค์ความรักความสามัคคีที่มีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 • ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์รวมของดีชุมชน ขนมาแต่ของอร่อย

 • ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ตลาดน้ำแห่งแรกของราชบุรี

 • ตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว จังหวัดเพชรบุรี ไม่ได้มีดีแค่นี้ อยากรู้ต้องมาดูเอง

LINK