ข่าวสาร

ภาพกิจกรรม

Previous
Next

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ลดโอกาสระบาดรอบใหม่

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

ข้อกำหนดและขอบเขตของงานโครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21/09/65

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการบำรุงรักษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงภายนอกภายในเครือข่าย ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

19/09/65

รายละเอียดและขอบเขตของงานบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19/09/65

ขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16/09/65

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16/09/65

ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนและการประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่า่งๆ ในด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

16/09/65

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20/09/65

สาระสำคัญสัญญาการจ้างจัดกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยวาดกำแพงเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

20/09/65

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยวาดกำแพงเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

20/09/65

สาระสำคัญสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 19 รายการ

16/09/65

สาระสำคัญสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 19 รายการ

16/09/65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 5 จำนวน 19 รายการ

16/09/65

แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21/09/65

แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19/09/65

แผนจัดซื้อจัดจ้างการบำรุงรักษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงภายนอกภายในเครือข่าย ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

19/09/65

แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19/09/65

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการบริการทำความสะอาด อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16/09/65

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนและการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่างๆในด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

16/09/65

ราคากลางเช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 30 กันยายน 2566

20/09/65

ราคากลางโครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20/09/65

การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19/09/65

ราคากลางการบำรุงรักษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงภายนอกภายในเครือข่าย ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

19/09/65

ราคากลางบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16/09/65

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างการบริการทำความสะอาด อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16/09/65

นิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

E-BOOK

 • THAILAND BIENNALE KORAT 2021

 • โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • บุหลันวรรณกรรม

 • NATURE REIGNS SUPREME IN THE WORLD ART IS HAVING FREEDOM IN ONE SELF

 • Thailand Biennale, Korat 2021 – NATURE REIGNS SUPREME IN THE WORLD ART IS HAVING FREEDOM IN ONE SELF

บทความ

 • 22/01/64 • beeative •

  จากทุนทางวัฒนธรรมสู่ อัตลักษณ์ปลวกแดง “อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด งดงามประเพณี พันธุ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์”

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบนผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น

 • 22/01/64 • beeative •

  การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้านต้นทุนทางวัฒนธรรม โดย ชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า”

Video

 • วีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย ดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2565

 • กิจกรรม ร่วมพลัง รักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ทะเล รักษ์สิ่งแวดล้อม

 • สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565

 • นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์ ห้องที่ ๓

 • วีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย ดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2565

 • กิจกรรม ร่วมพลัง รักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ทะเล รักษ์สิ่งแวดล้อม

 • สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565

 • นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์ ห้องที่ ๓

 • นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์ ห้องที่ ๒

 • นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์ ห้องที่ ๑

 • (กิจกรรม photo walk) ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

 • รายการชนช้างกราฟิก ปี 7 ตอน 7

 • รายการชนช้างกราฟิก ปี 7 ตอน 6

 • รายการชนช้างกราฟิก ปี 7 ตอน 5

 • รายการชนช้างกราฟิก ปี 7 ตอน 4

 • รายการชนช้างกราฟิก ปี 7 ตอน 3

LINK