คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ห้องโถง ชั้น ๑ และบริเวณด้านหน้าอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ได้ร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ