คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิเชียร สุขสร้อย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยมี นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม โฆษกกระทรวงวัฒนธรรม (ฝ่ายการเมือง)

นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) ผู้แทนหน่วยงานสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบ Zoom Meeting

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการนำเสนอแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ กิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ในช่วงระยะเวลาเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน และหารือถึงแผนการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมสำคัญ เพื่อสร้างการรับรู้สู่สาธารณชนในมิติต่างๆ ตลอดจนการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานสังกัดให้เป็นไปตามแผนงานและตามนโยบาย

แชร์