คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาศักยภาพเมืองแห่งศิลปะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาศักยภาพเมืองแห่งศิลปะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (รอบตัดสิน) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายสาขา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาขั้นตอนและลำดับการนำเสนอข้อเสนอโครงการซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวนจังหวัดละ ๘ โครงการ รวม ๓ จังหวัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาศักยภาพเมืองแห่งศิลปะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งศิลปะ (รอบตัดสิน) ๔ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ การตอบสนองการพัฒนาเมืองศิลปะ ส่วนที่ ๒ ความคุ้มค่าของโครงการ ส่วนที่ ๓ ผลกระทบของโครงการ ส่วนที่ ๔ ความเป็นไปได้ของโครงการ
ติดตามประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ https://www.ocac.go.th/ และเพจ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์