คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมรับฟังการดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมรับฟังการดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ดนตรี วรรณศิลป์ สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนตร์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคม รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนและสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ

สำหรับโครงการสำคัญที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เช่น เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ (BAF) เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง การพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ การพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก) การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะในจังหวัดกระบี่ เชียงรายและนครราชสีมา การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างสรรค์ งานไทยแลนด์เบียนนาเล่ ภูเก็ต ๒๐๒๕ การขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ๑๑ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้น

แชร์