การศึกษาศิลปะร่วมสมัยในอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย เตยงาม คุปตะบุตร. (2556).

ออกแบบ, ศิลปะปูนปั้น คุณค่า ความหมาย และการถ่ายทอดวิถีชุมขน กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพมงคล (หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดเทพมงคล) ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดย ทิพวรรณ พ่อขันชาย. (2555).

ทัศนศิลป์, ปัจจัยความสำเร็จที่มีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินไทย : กรณีศึกษาตลาดศิลปะร่วมสมัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์และคณะ. (2555).