Ocac.go.th


ช่องทางการให้บริการ
  • ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น 17 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
  • โทรศัพท์หมายเลข 0-2422-8825
  • โทรสารหมายเลข 0-2422-8821
  • ทางเว็บไซต์  http://information.ocac.go.th
  • e-mail address ;  ocac@m-culture.go.th
  • แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  • สิ่งพิมพ์ของสำนักงานฯ
  • บอร์ดศูนย์ข้อมูลสัมพันธ์บริเวณสำนักงานฯ
 • ภาพ :
  ไม่พบรูปภาพ