เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร

รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม ประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

(Department Chief Information Office : DCIO)

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร

รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (Chief lnformation Officer : CIO)

วุฒิการศึกษา

• ศิลปศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

• ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม/ดูงาน (ที่สำคัญ)

ปี

รายละเอียด

2552

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง รุ่นที่ 6

2554

หลักสูตรผู้นำโปรแอคทีฟ สร้างพลังเพื่อพัฒนาเครือข่ายอย่างยั่งยืน

2560

หลักสูตรการพัฒนาระบบความคิดและความคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2

2560

หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 86

2560

หลักสูตร “Digital Public Sector for Sustainable Development”

การศึกษาดูงาน

ปี

รายละเอียด

2560

ศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง :  ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์  ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

2561

ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4   ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล

2562

ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ณ นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี

การดํารงตําแหน่งที่สําคัญ

ปี

รายละเอียด

25 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

1 ธันวาคม 2563  – 24 กุมภาพันธ์ 2564

วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี

13 กุมภาพันธ์ 2558 -30 พฤศจิกายน 2563

วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ชั้น 3 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร

รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม ประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

(Department Chief Information Office : DCIO)

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร

รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (Chief lnformation Officer : CIO)

วุฒิการศึกษา

• ศิลปศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

• ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม/ดูงาน (ที่สำคัญ)

ปี

รายละเอียด

2552

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง รุ่นที่ 6

2554

หลักสูตรผู้นำโปรแอคทีฟ สร้างพลังเพื่อพัฒนาเครือข่ายอย่างยั่งยืน

2560

หลักสูตรการพัฒนาระบบความคิดและความคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2

2560

หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 86

2560

หลักสูตร “Digital Public Sector for Sustainable Development”

การศึกษาดูงาน

ปี

รายละเอียด

2560

ศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง :  ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์  ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

2561

ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4   ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล

2562

ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ณ นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี

การดํารงตําแหน่งที่สําคัญ

ปี

รายละเอียด

25 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

1 ธันวาคม 2563  – 24 กุมภาพันธ์ 2564

วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี

13 กุมภาพันธ์ 2558 -30 พฤศจิกายน 2563

วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ชั้น 3 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310