ข่าวสาร

ภาพกิจกรรม

Previous
Next

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ลดโอกาสระบาดรอบใหม่

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

01/08/65

รายละเอียดและข้อกำหนดการจ้างจัดนิทรรศการโครงการ โขน ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสารไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

26/07/65

รายละเอียดและข้อกำหนดการจ้างจัดโครงการนิทรรศการ โขน ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี ณหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

26/07/65

รายละเอียดและข้อกำหนด การจ้างจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ไทยใส่สบาย ภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยใส่สบาย ประจำปีงบประมาณ 2565

22/07/65

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดจ้างโครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

17/06/65

รายละเอียดและข้อกำหนด จัดจ้างโครงการจ้างจัดโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565

02/05/65

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดนิทรรศการเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยในงาน ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล

08/08/65

สาระจ้างจัดนิทรรศการเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ในงาน ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล

08/08/65

สาระสำคัญสัญญา จัดซื้อผลงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3)

08/08/65

ประกาศผู้ชนะผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3 )

08/08/65

จ้างจัดงานแถลงข่าวยกย่องเชิดชูเกียติสิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ศิลปาธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

05/08/65

สาระจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรมการจัดอบรมศิลปะ ณ ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู๊ก๋ง จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

05/08/65

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจ้างดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

01/08/65

แผนการจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3

27/07/65

แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการนิทรรศการ โขน ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี ณหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

26/07/65

ประกาศแผนการจ้างจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ไทยใส่สบาย ภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยใส่สบาย ประจำปีงบประมาณ 2565

22/07/65

แผนการจ้างจัดทำหนังสือประวัติและผลงานศิลปินศิลปาธร ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ศิลปาธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

22/07/65

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

07/07/65

ราคากลางจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3

27/07/65

ราคากลางจ้างจัดโครงการนิทรรศการ โขน ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

26/07/65

ราคากลางโครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย (ครั้งที่3)

26/07/65

ราคากลางการจ้างจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ไทยใส่สบาย ภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยใส่สบาย ประจำปีงบประมาณ 2565

22/07/65

ราคากลางการจ้างจัดทำหนังสือประวัติและผลงานศิลปินศิลปาธร ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ศิลปาธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

22/07/65

ประกาศราคากลางจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2

07/07/65

นิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

E-BOOK

 • โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • บุหลันวรรณกรรม

 • NATURE REIGNS SUPREME IN THE WORLD ART IS HAVING FREEDOM IN ONE SELF

 • Thailand Biennale, Korat 2021 – NATURE REIGNS SUPREME IN THE WORLD ART IS HAVING FREEDOM IN ONE SELF

 • “สิริศิลปิน” หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

บทความ

 • 22/01/64 • beeative •

  จากทุนทางวัฒนธรรมสู่ อัตลักษณ์ปลวกแดง “อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด งดงามประเพณี พันธุ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์”

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบนผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น

 • 22/01/64 • beeative •

  การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้านต้นทุนทางวัฒนธรรม โดย ชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า”

Video

 • วีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย ดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2565

 • กิจกรรม ร่วมพลัง รักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ทะเล รักษ์สิ่งแวดล้อม

 • สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565

 • นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์ ห้องที่ ๓

 • วีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย ดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2565

 • กิจกรรม ร่วมพลัง รักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ทะเล รักษ์สิ่งแวดล้อม

 • สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565

 • นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์ ห้องที่ ๓

 • นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์ ห้องที่ ๒

 • นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์ ห้องที่ ๑

 • (กิจกรรม photo walk) ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

 • รายการชนช้างกราฟิก ปี 7 ตอน 7

 • รายการชนช้างกราฟิก ปี 7 ตอน 6

 • รายการชนช้างกราฟิก ปี 7 ตอน 5

 • รายการชนช้างกราฟิก ปี 7 ตอน 4

 • รายการชนช้างกราฟิก ปี 7 ตอน 3

LINK