คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

คำสิงห์ ศรีนอก

ฉายา
ลาว คําหอม, ชโย สมภาค
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประจําอําเภอบัวใหญ่
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1992ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจําปี 2535
 • นักเขียนเรื่องสั้นดีเด่นในวาระครบรอบ 100 ปีเรื่องสั้นไทยจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ผลงานที่ผ่านมา
 • ฟ้าบ่กั้น
 • กําแพงลม
 • ลมแล้ง
 • ประเวณี
 • นวนิยาย : แมว
 • สารคดี : กระแตงลูกเลียบขั้วโลก
 • เวียดนาม : ความห่างเหินที่อยู่ติดรั้วบ้าน (บันทึกการเดินทาง)
 • บทภาพยนตร์ : ทองปาน