ทำเนียบศิลปิน

นิพล รัตนพันธ์

Niphol Ruttanaphan

ฉายา
สายธารสิโป
สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่
219 หมู่ที่ 1 ถนนระแงะมรรคา มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
ที่อยู่ปัจจุบัน
219 หมู่ที่ 1 ถนนระแงะมรรคา มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
เบอร์โทรศัพท์084-839-1139
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Saithansipo Rattanaphan
การศึกษา
 • 2517จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี พ.ศ. 2517 จากโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
 • 2522ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนนราธิวาส ในปี พ.ศ. 2522
 • 2526ระดับปริญญาตรี (กศ.บ.วิชาเอก สังคมศึกษา) จากมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ในปี พ.ศ. 2526
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2019รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” พุทธศักราช 2562 จากกระทรวงวัฒนธรรม
 • 2017รับโล่เกียรติคุณ “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 จากกระทรวงวัฒนธรรม
 • 2012รางวัลนักกลอนดีเด่นภาคใต้ ปี ๒๕๕๕ จากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 • 1999รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ “ครูต้นแบบ” จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2542
 • เฉพาะรางวัลทางวรรณกรรม ได้แก่ รางวัลนักกลอนตัวอย่าง จากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย (2555), รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (2560)
 • รับเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสดุดี จากคุรุสภา
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020ก้าวออกไปไม่พ้นเงา
 • 2015รวมบทกวี “บ้านที่หายไปของความรัก” โดย ธนัชชาเพลส พ.ศ. 2558
 • 2013นิยายเยาวชน งานเขียน 3 ภาษา เรื่อง “ตะลุยนราตามหาขุมทรัพย์” โดยสํานักงานการเรียนรู้ สํานักนายกรัฐมนตรี 2556
 • 2011หนังสือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ “ปฏิบัติแก้ปัญหาพัฒนาการเรียนรู้” สํานักงานณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554
 • 2010รวมบทกวีคัดสรรในรอบ 2 ทศวรรษ “ลมใต้ไฟ” สํานักพิมพ์หัวใจเดียวกัน พ.ศ. 2553
 • 2002การสอนแบบปฏิบัติ-แก้ปัญหา พัฒนาการเรียนรู้ (จัดพิมพ์โดย สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ )
 • 1996หนังสือชุดส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ “ร่องรอยการเรียนรู้ในโลกกว้าง” กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539