ทำเนียบศิลปิน

วันรวี รุ่งแสง

Wanrawee Roongseang

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2004หนังสือรวมบทกวี ชุด ทางแยกที่แตกต่าง ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
  • 2000หนังสือรวมบทกวีชุด นาฏลีลาดอกไม้ ได้รับรางวัลดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
  • 1998หนังสือรวมบทกวีชุด เรือใบไม้ ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสือดีสําหรับเยาวชน โดยโครงการคัดสรรหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน สมาพันธ์องค์กรเพื่อการพัฒนาหนังสือและการอ่าน และหนังสือนี้ ได้เข้ารอบสุดท้าย 1 ใน 10 เล่ม รางวัลซีไรต์
ผลงานที่ผ่านมา
  • เรือใบไม้
  • “นิทานคือชีวิต”
  • บทกวี : เขียนโลก
  • สารคดี : อิหร่านในรอยจํา
  • เวียดนามกลางพายุฝน
  • ความเรียงเชิงปรัชญา : ศาสตร์แห่งความสุข ฯลฯ