ทำเนียบศิลปิน

สังคม เภสัชมาลา

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 1989รางวัลชนะเลิศเรื่องสั้นในงานวรรณกรรมสัญจรจากสมาคม วรรณกรรมสัญจร
  • รางวัลที่ 3 จากการประกวดเรื่องสั้นเดือนตุลาคมของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ผลงานที่ผ่านมา
  • หวดอ้าง (นวนิยาย)
  • โรงเรียนในภู (นวนิยาย)
  • ในทุ่งเปลี่ยว (รวมเรื่องสั้น)
  • บ้านโรงสี (นวนิยาย)
  • สะพานข้ามเขา (นวนิยาย)
  • นาฏกรรมไม่เปลี่ยนแปลง (รวมเรื่องสั้น)
  • คนบาป (นวนิยาย)