ทำเนียบศิลปิน

สุธาทิพย์ โมราลาย

ฉายา
ชามา, นปุง สกลิงค์
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2017รางวัลหนังสือตํารา “ศาสตร์และศิลป์แห่งการ สัมภาษณ์” (สํานักพิมพ์อินทนิล มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 2560) จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • 2009รางวัลสุภาว์ เทวกุล จากเรื่อง ผู้ขลาดเขลา
  • 1997ได้รับรางวัลหนังสือแห่งชาติ ประเภทบันเทิงคดี
  • รางวัลนายอินทร์ อะวอร์ด เรื่อง ห้องเรียนดวงดาว
  • รางวัลช่อการะเกด จากเรื่อง ปริศนาอารมณ์
ผลงานที่ผ่านมา
  • ความรัก