ทำเนียบศิลปิน

อนุวัฒน์ แก้วลอย

Anuwat Kaewloy

สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่
19 หมู่ที่ 3 ต.หนองหลวง อ.โนนารายณ์ จ.สุรินทร์
ที่อยู่ปัจจุบัน
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ต.หนองหลวง อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • 2544ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
 • 2547ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
 • 2552ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ ๑) สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • 2556ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2557ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2021ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • 2020ถ้วยเกียรติยศรองชนะเลิศการประกวดบทร้อยกรอง ชาติ ชีวิต โควิด 19 สมาคมเทพศรีกวีศิลป์
 • 2019รางวัลความสามารถพิเศษการแต่งคำประพันธ์ การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2019โล่รางวัลความสามารถพิเศษการแต่งคำประพันธ์ การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • 2017รางวัลชนะเลิศ การประกวดบท ร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์) ประเภทประชาชน ทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 • 2017รางวัลชมเชยวรรณกรรมพานแว่นฟ้า
 • 2017รางวัลชนะเลิศการประกวดบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์) ในเทศกาลวันวิสาขบูชา จัดโดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
 • 2016รางวัลชมเชย จากการ ประกวดกวีนิพนธ์ ประเภทฉันท์ มูลนิธิอัฏฐม ราชานุสรณ์
 • 2016รางวัลรองชนะเลิศ การ ประกวดบทร้อยกรองเนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา กระทรวง ศึกษาธิการ
 • 2016รางวัลชนะเลิศ การประกวดบท- ร้อยกรอง ประเภทประชาชน มหาวิทยาลัยธุรกิจ- บัณฑิตย์
 • 2016รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบทร้อยกรองเนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา กระทรวงศึกษาธิการ รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 2016รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทร้อยกรอง ประเภทประชาชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 2016โล่ครูภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภาและรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ
 • 2016รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ ประพันธ์โคลงสี่สุภาพ “พระมิ่งขวัญวรรณศิลป์” จากสมาคมกวีร่วมสมัย
 • 2016รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประพันธ์กวีนิพนธ์วรรณกรรม “คิดต่างระหว่างบรรทัด:ความท้าทายต่อวัฒนธรรมการอ่านของสังคมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • 2015บทกวี “รอยต่อของพ่อ ผม และลูก” ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
 • 2015รางวัลชมเชยวรรณกรรมพานแว่นฟ้า
 • 2013ผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในการประกวดวรรณกรรมรามคำแหง
 • 2012ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
 • 2012ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
 • 2010รางวัลรองชนะเลิศ Seven Book Awards ครั้งที่ 7 นักเขียนรุ่นเยาว์ประเภทกวีนิพนธ์
 • 2008รางวัลรองชนะเลิศ Seven Book Awards ครั้งที่ ๕ นักเขียนรุ่นเยาว์ประเภทกวีนิพนธ์
 • รางวัลชมเชยการประกวดหนังสือดีเด่นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลงานที่ผ่านมา
 • รวมกวีนิพนธ์ : ดินแต้มดาว
 • เมื่อคํานึงจึงเห็นความเป็นเธอ
 • เส้นสีของชีวิต
 • ชาติ ชีวิต โควิด 19
 • บทกวีนิพนธ์ “ตามรอยพ่อสานต่องานแผ่นดิน”
 • โคลงสี่สุภาพ “พระมิ่งขวัญวรรณศิลป์”
 • กวีนิพนธ์วรรณกรรม “คิดต่างระหว่างบรรทัด:ความท้าทายต่อวัฒนธรรมการอ่านของสังคมไทย
 • บทกวี “รอยต่อของพ่อ ผม และลูก”
 • บทกวีนิพนธ์ “ประชาธิปไตยในโลกจำลอง”
 • บทร้อยกรอง “โลกใบนี้อยู่ได้ด้วยใจแม่”
 • บทกวี “หวังให้เป็นเพียงเรื่องแต่งแห่งครอบครัว”
 • บทกวี “ความยิ่งใหญ่ที่ใจนาง”