ทำเนียบศิลปิน

คมกฤษ เทพเทียน

Komkrit Tepthian

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปริญญาโท สาขาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2017โครงการศิลปะจัดวาง
  • หนอนสีรุ้ง