ทำเนียบศิลปิน

ฐิติรัตน์ สกุลตันติเมธา

Titirat Skultantimayta

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2015Filling the void