ทำเนียบศิลปิน

พรสวรรค์ จันทร์สุข

Pornsawhan Jansook

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • ได้รับคัดเลือกศึกษาดูงานและแสดงผลงานศิลปะ ณ สถานกงศุลไทยในสหรัฐอเมริกา นครรัฐลอสแองเจลิส
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2013See Through - See True No.3
  • 2013See Through - See True No.5
  • 1713Consciousness