คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

พรชัย ใจมา

Pornchai Caima

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ จ.เชียงใหม่
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนโสภณวิทยา วัดบ้านแจ่ม จ.ลำพูน
 • ปวช. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ เชียงใหม่
 • ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
 • ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2019เหรียญเกียรติคุณ “อ.ศิลป์ พีระศรี” เป็นผู้ทำคุณประโยชน์และผู้อุปการคุณแก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ.มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทับแก้ว จ.นครปฐม
 • 2018เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีล้านนา” โดยมูลนิธิ เจ้าดวงเดือน ณ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • 2011ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ด้านศิลปกรรม (จิตรกรรมแบบไทยประเพณี) จากสำนักเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2011เกียรติบัตรเป็นผู้มอบผลงานศิลปะในโครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง บูรณะสถาปัตยกรรมวิหารวัดย่างฟ้าสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • 2009เกียรติบัตรเป็นวิทยากร ถวายความรู้ให้กับพระนิสิต-นักศึกษา สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ศาสนา และปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 • 2008เกียรติบัตรผู้สร้างสรรค์ศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยกระทรวง วัฒนธรรม กรุงเทพฯ
 • 2007เกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดย สภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่
 • 2006โลห์เกียรติคุณ ผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่
 • 2005รางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์
 • 2005โลห์เกียรติคุณ ศิกษ์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่
 • 2003เหรียญเกียรติคุณ ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2486-2546
 • 2001โล่เกียติคุณ ผู้บำเพ็ญประโยชน์เขียนจิตรกรรมฝาผนัง ณ. อุโบสถ์วัดดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • 1999บุคคลดีเด่น ผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 • 1996รางวัลยอดเยี่ยมพู่กันทอง นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
 • 1996รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมบัตรอวยพรวันสงกรานต์ โดยสมาคมผู้ค้าอัญมณี แห่งประเทศไทย
 • 1996รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมแบบไทยประเพณี โดยบริษัทสยามทีวีแห่งประเทศไทย จำกัด
 • 1996เยาวชนดีเด่น ผู้ทำประโยชน์แก่สังคมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 1995รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 19
 • 1994รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 18
 • 1993รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 17
 • 1991รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดย ปตท.
 • 1989นักศึกษาดีเด่น แผนกวิชาศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต ภาคพายัพ
 • 1989รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมดอยสุเทพอุทยานเพื่อชีวิตและธรรมชาติ
 • 1989รางวัลที่ 3 การแข่งขันทักษะศิลปกรรมเครือราชมงคล
 • 1989รางวัลที่ 1 ระดับ ปวช. นิทรรศการศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสูชีวิต ของบริษัทในเครือโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ 1
 • 1989รางวัลที่ 1 ศิลปกรรมเยาวชนลานนา
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2011เป็นผู้ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ (เชียงใหม่อาร์ตมิวเซียม) จ.เชียงใหม่
 • 2007งานออกแบบกำแพง วัดสันต้นม่วงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • 2004งานออกแบบบานประตู-หน้าต่าง วิหารวัดแม่ก๊ะเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • 2003แสดงเดี่ยว “ก้าวที่สองสายทางสล่าลานนา” จ.เชียงใหม่
 • 2001งานออกแบบและสร้าง สำนักสงฆ์ฮอมบุญ อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่
 • 1998-2000จิตรกรรมผาหนังอุโบสถ์ วัดดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • 1994-1996จิตรกรรมฝาผนังหอมณเทียรธรรม วัดบุพพาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 1991-1993จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ์ วัดสันต้นม่วงเหนือ จ.เชียงใหม่