ทำเนียบศิลปิน

กัญญา เจริญศุภกุล

Kanya Charoensupkul

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • 2508ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเพาะช่าง
  • 2515ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2520M.F.A. (Printmaking) The School of The Art Institute of Chicago, Illinois,United States of America (ทุน ก.พ.)
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2017ได้รับการเชิดชูเกียรติให้ได้รับปริญญา ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีพ.ศ. 2560
  • 2011รางวัลปีติศิลป์สันติภาพ เชิดชูเกียรตินักศิลปวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านทัศนศิลป์จาก มูลนิธิปรีดี พนมยงค์
  • 1979รางวัลเหรียญทองแดง(จิตรกรรม) การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25
  • 1972รางวัลเหรียญทองแดง(ภาพพิมพ์) การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21
ผลงานที่ผ่านมา
    -