ทำเนียบศิลปิน

นภนันท์ รังสีธรรมคุณ

Napanant Rangsithamkun

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: GlEr TAE
การศึกษา
  • 2554มัธยมศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพฯ
  • 2558ปริญญาศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2563ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2018รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมเอเชียพลัส ครั้งที่ 8
  • 2018รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20
  • 2017รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19 ปี 2559
  • 2017ได้รับคัดเลือก โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020เช้าวันใหม่
  • 2020ความผูกพันของเธอกับฉัน