คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

สิงห์ อินทรชูโต

Singh Intrachooto

สาขา
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์
การศึกษา
 • 2533-2534ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาการออกแบบ และตกแต่งภายใน และสาขาศาสตร์ การบริหารงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2536ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Rheinishe-Wastfalische TechnischeHochschule (RWTH), Aachen ประเทศเยอรมณี
 • 2545ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการออกแบบ (Design Technology) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย MIT (Massachusetts Institute of Technology) ประเทศสหรัฐอเมริกา
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2019ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ ประจำปี 2562 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • 2018รางวัลจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คัดเลือกให้เป็น 100 นวัตกรรมระดับชาติของไทย
 • 2017รางวัล Shining Star Achievement Award for Osisu, Department of International Trade Promotion (DITP), กระทรวงพานิชย์
 • 2017รางวัลนวัตกรรม (สายวิทย์) ม.เกษตรศาสตร์
 • 2016รางวัล Excellence Award จาก Russian Housefor International Scientific and Technological Cooperation for Palm melamine compositeand application
 • 2016รางวัลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2016รางวัล ITEX Bronze Medal จาก Malaysian Invention and Design Society for Palm melamine composite and application
 • 2015รางวัล W* Design Achievement Award ๒๐๑๕ จาก Wallpaper* (Thailand)
 • 2015รางวัล งานวิจัยผลกระทบสูง ม.เกษตรศาสตร์ (Gold Level) จาก Scrap Lab และ Upcycling Process
 • 2014รางวัลสุดยอดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • 2014รางวัล Holcim Awards for Sustainable Construction 2014 (Gold Prize Asia Region)
 • 2011รางวัล Thai Creative Awards 2011 จากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)
 • 2011รางวัล Holcim Awards for Sustainable Construction 2011 (Silver Prize Asia Region)
 • 2008รางวัลสุดยอดนักสิ่งแวดล้อม จาก กรุงเทพมหานครฯ
 • 2007รางวัล Emerging Designer of the Year จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2007รางวัล Elle Décor Designer of the Year
 • 2006ได้รับการคัดเลือกแสดงผลงาน ณ Salons Francais et Internationaux’ Talents a la carte Thailande, Maison & Objet, Paris, France
 • 2004รางวัลอาจารย์ดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร
 • 2000รางวัล Harold Horowitz Research Award จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 • 1996รางวัล Naramore Architectural Memorial Award จาก University of Washington (UW)
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2019หนังสือ เขียวสยาม ๒ โดย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 • 2018โครงการอุปกรณ์ป้องกันการดึงสำหรับผู้สูงอายุคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 • 2017คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พรบ. พ.ศ.๒๕๖๐ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และมองอนาคตประเทศ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • 2016โครงการหินเทียมจากแกนกัญชงสาหรับงานออกแบบและก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
 • 2016งานศึกษาวิจัยซีรีส์ความรู้ ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพหัวข้อ แนวคิดรักษ์โลกและโอกาสที่ตามมา
 • 2016หัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)
 • 2014หนังสือ เขียวสยาม ๑ โดย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 • 2014ผลิตสินค้าจากวัสดุเหลือทิ้งทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกลาง
 • 2014โครงการการประเมินวัฏจักรชีวิตของสิ่งก่อสร้างของบ้านฟื้นนก
 • 2014นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน
 • 2014โครงการวัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานตกแต่งภายในจากเศษวัสดุเหลือใช้สวนปาล์มน้ำมัน
 • 2014โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุประกอบจากกัญชงและยางพารา
 • 2014ที่ปรึกษาโครงการ “อัพไซคลิ่ง: สร้างมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้ด้วยการออกแบบ” โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • 2013หนังสือ Upcycling: พัฒนาเศษวัสดุอย่างสร้างสรรค์
 • 2013กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • 2013หัวหน้าโครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้ (G-Upcycle) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • 2010ก่อตั้งร้าน Scrap Shop คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 • 2008ก่อตั้งศูนย์ค้นคว้าและออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Lab) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 • 2006ก่อตั้ง บริษัท Osisu จำกัด