คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ITA

หน้าหลัก > ITA

เรียงตาม

ITA ปี ๒๕๖๓

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A

O9 Social Network

• Facebook สศร.

• Facebook กองทุน

• instragram

• Youtube

O10 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

• สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี62

• แผน-ผลการดำเนินงาน งบ 2562 (ไตรมาส 1 ต.ค.61-ธ.ค.61)

• รายงานผลตามแบบ สงป 301 (ไตรมาส1)

• รายงานผลตามแบบ สงป 301 (ไตรมาส2)

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

• รายงานประจำปี 2561

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

• คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การเขียนหนังสือราชการ

• ปก คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ

• คู่มือการเขียนโครงการเพื่อประกอบคำของบประมาณ

• คู่มือประโยชน์ทับซ้อน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

• คู่มือกองทุนศิลปะร่วมสมัย

• คู่มือการใช้หอศิลป์ร่วมสมัย

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

• สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี61-62

• สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

• รายงานผลเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ

• รายงานผลค่ายเยาวชน

• รายงานผลความพึงพอใจ

• แบบสอบถามความพึงพอใจ

O17 E-Service

• ระบบการจองการใช้หอศิลป์ร่วมสมัย

• สรุป E-service

• การบูรณาการ สศร