กระทรวงวัฒนธรรมจัดการประชุมติดตามการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ คณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม (ฝ่ายการเมือง) เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมวิจิตรศิลป์(ทัศน์ศิลป์) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย นายบุญสืบ ขลิบเพ็ง ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก การขยายกลุ่มเป้าหมาย และการต่อยอดงานวัฒนธรรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม และประเทศต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ