คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมี นางเกษร กําเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย นวลอนงค์ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ของกระทรวงวัฒนธรรม

แชร์