คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมประชุมคณะทำงานเตรียมการเปิดให้บริการหอศิลป์แห่งชาติอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการเปิดให้บริการหอศิลป์แห่งชาติอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมี นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยศูนย์หอศิลป์ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการเตรียมการโครงการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลป์แห่งชาติ เกี่ยวกับการเสนอของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ และการจ้างภัณฑารักษ์ที่ทำหน้าที่ออกแบบการจัดแสดง รวมถึงมอบหมายภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ด้านศิลปะในการลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการจัดงาน ณ หอศิลป์แห่งชาติ

ทั้งนี้ การเปิดหอศิลป์แห่งชาติอย่างเป็นทางการ จะเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ และศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยและนานาชาติ สำหรับศิลปินทุกสาขาให้ได้แสดงออกทางความคิด การสร้างสรรค์และสุนทรียภาพเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งชุมชนและจุดนัดพบทางศิลปวัฒนธรรม สถานที่จัดงาน นิทรรศการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งในและระหว่างประเทศ ผ่านรูปแบบการนำเสนอด้วยเทคนิคระดับโลก รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์ ผ่านการนำเสนอเนื้อหาด้วยวิธีการและเทคโนโลยีร่วมสมัย เพื่อดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้สนใจและสามารถเข้าถึงงานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยมากยิ่งขึ้น

แชร์