คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมประชุมคณะทำงานการจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมี
นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร
รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ที่ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงเทพยดา วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ท้องสนามหลวง และพิธีเปิดงานวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีการเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วยริ้วขบวนต่าง ๆ ๒๖ ขบวน อาทิ ขบวนวงดุริยางค์ ๔ เหล่าทัพ ขบวนธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ วปร. และธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ขบวนสี่เหล่าทัพ
ขบวนบุคลากรกระทรวงวัฒนธรรม ขบวนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขบวนมรดกศิลปวัฒนธรรม ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคใต้ เป็นต้น เส้นทางเดินของริ้วขบวนจากบริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลางไปยังบริเวณท้องสนามหลวง

นอกจากนี้ ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดแสดงสวนแสงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากล เช่น การแสดงมหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ การแสดงโนราศิลปินแดนทักษิณเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงดนตรีมหาดุริยางค์ ๔ เหล่าทัพโดยกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การแสดงดนตรี “แผ่นดินธรรมแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี” โดย ๕ สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยรังสิต การแสดงโขนสด การแสดงสี่ภูมิภาคเกษมศานต์ การแสดงพื้นบ้าน การแสดงวงดุริยางค์สากล การแสดงละครเพลง ตลาดวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) อาหารไทย อาหารพื้นถิ่น และการสาธิตอาหารในรูปแบบตลาดย้อนยุค
เช่น อาหารไทยโบราณ อาหารชาววัง อาหารพื้นถิ่น และสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น ลงรักปิดทอง ทำว่าวไทย กรองดอกไม้

แชร์