Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมประชุมหารือเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการและมอบหมายภารกิจเพื่อขับเคลื่อน Soft Power

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการและมอบหมายภารกิจเพื่อขับเคลื่อน Soft Power โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ที่ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการและมอบหมายภารกิจเพื่อขับเคลื่อน Soft Power ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมในปี ๒๕๖๗ ในสาขาศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร์ ละครและซีรีส์ รวมทั้งสาขาเกม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรม Soft Power ๑๑ สาขาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในไทยและต่างประเทศ สร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศตามนโยบายรัฐบาล

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ