Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง- เยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในพิธีสักการะสิ่งศักสิทธิ์ศาลหลักเมือง เนื่องในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ณ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม โดยมีพลโททวี สุดจิตร์ วิทยากรพิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหมและคณะให้การต้อนรับพร้อมนำชมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการ

ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม เป็น ๑ ใน ๕ พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ที่เข้าร่วมเปิดให้ประชาชนเข้าชมในช่วงการจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ ๑.พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม ๒.พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ๓.พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ๔.พิพิธบางลำพู และ ๕.มิวเซียมสยาม

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ดังนี้
– วันที่ ๑๙ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

– วันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งที่ได้ทรงนำพาประเทศชาติให้เจริญเป็นปึกแผ่นมั่นคง ทรงทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนปัจจุบัน และเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้สู่ประชาชนและชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

แชร์